Historická demografie

Historická demografie / Historical demography je přední český vědecký časopis s tradicí od roku 1967. Vydává jej Etnologický ústav Akademie věd České republiky, v. v. i., v Praze, v současné době vychází pouze online ve volně přístupném formátu. Přináší příspěvky z oboru historické demografie, historické sociologie, paleodemografie, historické statistiky, etnografie a historické antropologie vážící se k dějinám obyvatelstva, rodiny a migrací, a to v češtině, slovenštině a angličtině.
Historická demografie je evidována v databázích Scopus, ERIH+ a Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR.

Vydává
Etnologický ústav Akademie věd České republiky, v. v. i.
IČ 68378076
Registrační číslo MK ČR E 18976
ISSN 2570-9259 (Online)

Kontakt
e-mail: hdredakce@gmail.com

Vychází dvakrát ročně on-line ve volně přístupném formátu.
Periodicita 30. června a 30. listopadu.

Sazba & typografie
Martin Třešňák, Šiškova 1228, 182 00 Praha 8,
e-mail: martin.tresnak@gmail.com

Objednávky starších ročníků
Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., knihovna, Na Florenci 3, 110 00 Praha 1;
tel.: +420 234 612 610,
e-mail:kopalova@eu.cas.cz

Vedoucí redaktorka:  Alice Velková
Výkonná redaktorka:  Markéta Skořepová

Redakční rada
Ioan Bolovan (Faculty of History and Philosophy, Babeş-Bolyai University, Cluj-Napoca)
Karel Černý (1. lékařská fakulta UK, Praha)
Ludmila Fialová (Přírodovědecká fakulta UK, Praha)
Josef Grulich (Historický ústav FF JU, České Budějovice)
Jan Horský (Fakulta humanitních studií UK, Praha)
Eduard Maur (Praha)
Satoshi Murayama (Department of Humanities and Environmental Studies, Faculty of Education, Kagawa University, Kagawa)
Sheilagh Ogilvie (All Souls College, University of Oxford)
Andrea Pokludová (Filozofická fakulta OU, Ostrava)
Markéta Pražáková Seligová (Fakulta humanitních studií UK, Praha)
Markéta Skořepová (Historický ústav FF JU, České Budějovice)
Peter Teibenbacher (Institut für Wirtschafts-, Sozial- und Unternehmensgeschichte, Karl-Franzens-Universität Graz)
Pavol Tišliar (Katedra historických vied a stredoeurópskych štúdií, FF, UCM, Trnava)
Alice Velková (Přírodovědecká fakulta UK, Praha)
Jiří Woitsch (Etnologický ústav AV ČR, v.v.i., Praha)