Recenzovaný vědecký časopis Historická demografie byl založen v roce 1967 v bezprostřední návaznosti na rozvoj historicko-demografických výzkumů v tehdejším Československu, které vycházely zejména z teoreticko-metodologického pozadí západoevropské historické demografie. Z počátku vycházel jedenkrát ročně. V letech 1975–1984 bylo vydávání časopisu z politicko-ideologických důvodů přerušeno. Časopis byl vydáván do roku 1991 Historickým ústavem ČSAV (respektive jeho předchůdci), později Sociologickým ústavem AV ČR. Od roku 2007 jsou zaslané příspěvky důsledně recenzovány systémem peer-review. V roce 2009 přebírá Historickou demografii do svého portfolia Etnologický ústav AV ČR,v. v. i. a časopis začíná vycházet dvakrát ročně. V letech 2015–2022 časopis vycházel ve spolupráci Etnologického ústavu a Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy.

Časopis byl vždy výrazně otevřen novým teoriím a metodám, stojí na pozicích blízkých interpretativně zaměřeným disciplínám. Většina příspěvků je publikována v češtině, nicméně zastoupení cizojazyčných příspěvků a zahraničních autorů na stránkách Historické demografie vždy výrazně převyšovalo a převyšuje standardy obvyklé u jiných humanitně zaměřených periodik vydávaných u nás. V osmdesátých a devadesátých letech 20. století se do České republiky právě prostřednictvím textů v Historické demografii dostávají paradigmatické impulzy antropologického studia rodiny, respektive celého historickoantropologického diskurzu.