K vydání lze přijmout pouze původní, dosud nepublikované texty, které nejsou zároveň předloženy jinde. Zaslané práce procházejí dvěma fázemi recenzního řízení, při nichž se dodržuje přísná anonymita jak autora, tak recenzenta.

Za zpracování ani zaslání článků nehradí autoři žádné poplatky. Časopis neplatí za publikování textů žádné autorské honoráře.

Rukopisy se zasílají výhradně v elektronické podobě, a to mailem na adresu hdredakce@gmail.com.

Textová část příspěvku by neměla přesáhnout 50 normostran (1 normostrana = 1800 znaků včetně mezer). Rozsah zpráv a recenzí by neměl přesáhnout 5 normostran.
Je třeba, aby zaslaná studie obsahovala anglicky psaný abstrakt v rozsahu 500–700 znaků a 3–5 klíčových slov a měla řádný poznámkový aparát v souladu s citační normou, kterou časopis Historická demografie používá. Z textu samotného rukopisu musí být před odesláním odstraněny jakékoli odkazy vedoucí k odhalení autora či autorů.
Rukopis je třeba zaslat v elektronické podobě v textovém editoru Word ve formátu *.doc nebo *.rtf., tabulky a grafy spolu se zdrojovými daty v programu Excel, obrázky a mapy ve formátu *.jpg nebo *.tiff v minimálním rozlišení 300 dpi. Jednotlivé strany rukopisu i jednotlivé přílohy musí být očíslovány. 

 

Zásady pro optimální podobu textu

A. Texty

 1.  Poznámky pod čarou vkládejte za pomoci automatické funkce programu Word.
 2. Vyznačování v textu (kurzívou, tučně) a používání exponentů a indexů bude zachováno.
 3.  Nepoužívejte různé druhy podtisků a barev pro úpravu textů, titulků a tabulek a grafů, nepoužívejte ani podtrhávání v textu.
 4. Nepoužívejte jiná než automatická formátování, vyvarujte se prosím užívání tabelátorů, konců, pevných a vícečetných mezer, odsazování odstavců pomocí mezerníku apod.
  Text bude v konečné úpravě zalomen v jiné velikosti a typu písma, proto jakákoli grafická úprava textu je zbytečná.
 5. Za vlastní text příspěvku je třeba připojit kompletní abecední seznam citované literatury. V případě, že citovaná práce je opatřena identifikátorem doi, je třeba jej rovněž uvést.

B. Tabulky, grafy, obrazové soubory

 1. Vypracované tabulky a grafy vkládejte přímo do textu a zároveň přiložte i se zdrojovými daty v samostatném souboru v programu Excel. Při přípravě tabulek i grafů prosím uzpůsobte rozměry vkládaných objektů tak, aby zůstaly čitelné po zalomení odpovídající přibližně formátu A5.
 2. Všechny obrazové soubory (mapy, fotografie) vložte do textu a zároveň přiložte samostatně ve formátu *.jpg nebo *.tiff. a v minimálním rozlišení 300 dpi.
 3. U každé tabulky, grafu či obrázku musí být uveden název v češtině a angličtině a také zdroj ve formě krátkého odkazu na užitý archivní materiál, publikaci či vlastní výpočet.
 4. Nejvhodnějším typem písma v grafech a tabulkách je Times New Roman.

C. Pravidla citací

 1. Každý článek musí být opatřen seznamem Primárních pramenů a seznamem použité literatury a dalších Sekundárních pramenů. Oba seznamy je třeba vložit za vlastní text příspěvku či jeho případné přílohy. 
 2. Poznámky pod čarou jsou využívány pro uvádění doplňujících informací, komentářů apod. a především pro citace nevydaných archivních pramenů a primárních internetových zdrojů. 
 3. Odkazy na literaturu jsou uváděny ve zkrácené formě přímo v textu v závorce ve formátu (Příjmení, Rok). Zejména v případě knih či rozsáhlejších statí se v textu snažte uvést co nejpřesnější stránkové rozmezí textu, na který odkazujete (Příjmení, Rok: xx–xx). Úplná citace musí být dohledatelná v seznamu Sekundárních pramenů. Je nezbytně nutné uvést úplnou citaci bez jakýchkoliv zkratek a vsuvek, vyhněte se prosím zkracování typu Týž, Táž. Pokud je uvedeno více prací jednoho autora vydaných v témže roce, rozlišují se v přidáním písmen a, b, c… za rok vydání. U publikace s více než třemi autory se uvádí jen příjmení prvního autora, za ním následuje zkratka aj., u zahraničních et al.
   

Pokyny pro úpravu textů (pdf)
 

Příklady základních druhů citací

Monografie:

V textu
(Maur, 1978)
(Ogilvie, 2003: 6–18)
V seznamu Sekundární literatury
Maur, E. 1978. Základy historické demografie.  Praha: SPN. 
Ogilvie, S. 2003. A Bitter Living. Women, Markets and Social Capital in Early Modern Germany. Oxford: Oxford University Press.
 

Edice:

Mají-li editované záznamy pořadová čísla, je třeba je uvést spolu se stránkami.
V textu
(Jireček, 1876: 102–111, § C.XXXVII–§ C.LIX)
V seznamu Sekundární literatury
Jireček, J. (ed.). 1876. Práva městská Království českého a Markrabství moravského od Pavla Kristiána z Koldína. Praha: Všehrd.
 

Články v časopisech:
Je-li článek opatřen identifikátorem doi, je třeba jej bezpodmínečně uvést.
V textu
(Havlíček – Tureček – Velková, 2021: 3–4).
(Maur, 1970a; Maur, 1970b: 6–9)
(Moring, 2006: 400–405) 
V seznamu Sekundární literatury
Havlíček, J. – Tureček, P. – Velková, A. 2021. One but not two grandmothers increased child survival in poorer families in west Bohemian population, 1708–1834. Behavioral Ecology, 20, 1–13. https://doi.org/10.1093/beheco/arab077.
Maur, E. 1970a. Církevní matriky jako historický pramen (se zvláštním přihlédnutím k historické demografii). Sborník archivních prací, 20, 425–457.
Maur, E. 1970b. Církevní soupisy obyvatel v katolické a protestantské Evropě. Historická demografie, 4, 4–18.
Moring, B. 2006. Nordic Retirement Contracts and the Economic Situation of Widows. Continuity and Change, 21, 383–418.
 

Články ve sbornících, kapitoly v kolektivních monografiích:
V textu
(Štefanová – Cerman, 2003: 102–105)
(Rose, 1994) 
V seznamu Sekundární literatury
Štefanová, D. – Cerman, M. 2003. Lebensunterhalt und Erwerb im Alter in ländlichen Gesellschaften der frühen Neuzeit. In Koldinská, M. – Velková, A. (eds.), Historik zapomenutých dějin. Sborník příspěvků věnovaných prof. dr. Eduardu Maurovi, 83–107, Praha: Libri.
Rose, O. 1994. Widowhood and Poverty in Nineteenth-century Nottinghamshire. In Henderson, J. – Wall, R. (eds.), Poor Women and Children in the European Past, 269–291. London: Psychology Press.
 

Přednášky z konferencí:
V textu
(Maur, 2005)
V seznamu Sekundární literatury
Maur, E. 2005. Problémy studia migrací v českých zemích v raném novověku. Příspěvek přednesený na konferenci Dějiny migrací v českých zemích v raném novověku, Praha, 14. 10. 2005. 
 

Internetové zdroje:
Pokud je internetový zdroj v roli primárního pramene, uvádějte jej prosím v poznámce pod čarou a znovu pak v seznamu Primárních pramenů. Jedná-li se například o text vydaný v periodiku publikovaném či dostupném on-line, citujte jej se všemi výše uvedenými náležitostmi jako článek, odkaz na webové stránky již není třeba uvádět.
Ústřední archiv zeměměřičství a katastru, Toposekce 3. vojenského mapování, https://archivnimapy.cuzk.cz/uazk/pohledy/archiv.html (27. 8. 2018).
 

Nevydané prameny:
Nevydané prameny je třeba uvést v poznámce pod čarou a znovu v závěrečném seznamu Primárních pramenů. Je nutné citovat podle platných archivních metodik, tedy uvést v tomto pořadí: správný oficiální název instituce, název fondu či sbírky, inventární číslo / přírůstkové číslo / signatura, ukládací jednotka. Názvy archivů a archivních fondů lze v opakované citaci v poznámce pod čarou zkrátit na obecně užívané zkratky. Pro evidenční čísla a názvy archivních ukládacích jednotek užívejte označení a zkratky podle platných metodik (Základní pravidla pro zpracování archiválií). V případě obsáhlejších materiálů připojte co nejpřesnější rozsah v podobě odkazu na stránky či folia. 
Národní archiv (dále NA), fond Berní rula (dále BR), inv. č. 2, fol. 363–391. 
Státní oblastní archiv v Třeboni (dále SOA), fond Velkostatek Blatná, inv. č. 5, sign. I B5, kn. 5
 

Upozornění o ochraně autorských práv

Licence Creative Commons
Práce publikované v tomto časopisu jsou licencovány v rámci licence Creative Commons Attribution NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0).

Autorská práva k článkům publikovaným v časopise Historická demografie / Historical Demography zůstávají autorům, časopisu je uděleno právo prvního publikování. Poté, co se články objeví v tomto časopise s otevřeným přístupem, je možné je použít ve vzdělávací, komerční i nekomerční sféře, a to s řádným uvedením zdroje a s odkazem na licenci.
Kompletní licenční podmínky časopisu jsou ke stažení zde.

Prohlášení o ochraně soukromí
Jména a e-mailové adresy zadané na stránkách tohoto časopisu budou použity výhradně k uvedeným účelům tohoto časopisu a nebudou zpřístupněny za žádným jiným účelem ani žádné třetí straně.