Obsahové zaměření

Redakce přijímá příspěvky z oboru historické demografie, historické sociologie, paleodemografie, archivnictví (pokud se týkají pramenů využitelných pro demografický výzkum), rovněž i historické geografie, případně historické statistiky (pokud se váží k historii obyvatelstva nebo historii demografie), z etnografie a historické antropologie (pokud se týkají otázek přirozené měny, rodiny a migrací). Přijímá rovněž recenze na publikace s výše uvedenou tematikou a zprávy o dění v oboru. Redakce nepřijímá recenze od autorů, kteří jsou vůči tvůrcům recenzovaných publikací v blízkém pracovním vztahu.
 

Periodicita

Historická demografie vychází pouze on-line, a to dvakrát ročně, vždy v jarním (30. 6.) a podzimním (30. 11.) termínu. 
 

Pravidla sekcí 

Studie

Otevřená sekce Indexováno Recenzní řízení

Recenze a zprávy

Otevřené příspěvky Indexováno Recenzní řízení


Recenzní řízení

Recenzní řízení je oboustranně anonymní. Každý zaslaný rukopis je posuzován nejprve v užším redakčním kruhu. Pokud je rozhodnuto o jeho zařazení do recenzního řízení, je následně postoupen dvěma nezávislým oponentům, jejichž připomínky je autor povinen zohlednit a zapracovat do svého textu. Posudky spolu s novou verzí rukopisu jsou poté předloženy redakční radě časopisu, jež se může usnést na dalších připomínkách a doporučeních, které je autor povinen rovněž zapracovat. Na základě doporučení recenzentů a redakční rady šéfredaktor/ka rozhoduje, zda příspěvek bude: a) publikován beze změn či pouze s menšími úpravami, b) upraven a předložen znovu k posouzení, c) zamítnut, d) zaslán třetímu recenzentovi. Rozhodnutí o publikování rukopisu je autorovi sděleno nejdéle do 14 dnů po zasedání redakční rady konaném vždy v jarním a podzimním termínu. Redakce provádí jazykovou a grafickou úpravu textu, může požadovat úpravy či omezení grafických a obrazových příloh.

Nabídnutý rukopis musí být dosud nepublikovanou prací a nesmí souběžně procházet recenzním řízením jinde. Souběžné zaslání rukopisu více než jednomu časopisu se považuje za neetické publikační chování a je nepřijatelné.

Rukopisy musí být podány v elektronické podobě, a to mailem na adresu hdredakce@gmail.com, s uvedením názvu práce, abstraktu a klíčových slov v angličtině a kontaktních informací včetně uvedení e-mailu a pracoviště. Z textu samotného rukopisu musí být před odesláním odstraněny jakékoli odkazy vedoucí k odhalení autora či autorů.


Otevřený přístup

Cílem časopisu je podporovat špičkový výzkum v oblasti historické demografie, dějin rodiny a příbuzných oborů a umožnovat svobodnou výměnu vědeckých poznatků. Historická demografie poskytuje otevřený přístup k veškerému svému obsahu. Je k dispozici v rámci licence Creative Commons Attribution NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0).

Pokyny autorům:

  1. Poplatky – za zpracování ani zaslání článků autoři žádné poplatky nehradí.
  2.  Autorská práva – vlastníkem autorských práv je autor, v případě zaměstnaneckého díla je vychovatelem autorských majetkových práv zaměstnanatel.
  3. Licence – Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0).
  4. Vlastní archivace – autor si může archivovat verzi před tiskem, po tisku i verzi vydavatele (PDF), musí však uvádět název periodika, ročník, číslo, strany, DOI a odkaz na internetové stránky časopisu.
  5. Obsah – kompletní textová náplň čísla je volně k dispozici na internetových stránkách časopisu bezprostředně po vydání.


Indexování, abstraktování a archivace

Historická demografie je pravidelně indexována a abstraktována v databázích Scopus, ERIH+ a Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR.


Publikační etika a prohlášení o nekalých praktikách

Obecné pokyny Výboru pro publikační etiku http://publicationethics.org/

Rozhodnutí o publikování prací
Za rozhodnutí o tom, které z článků zaslaných časopisu by se měly publikovat, odpovídá vedoucí redaktor/ka Historické demografie. Dbá při tom na doporučení recenzentů, její rozhodnutí musí vždy schválit redakční rada časopisu; musí se také řídit pravidly časopisu a zákonnými požadavky týkajícími se urážky na cti, porušení autorských práv a plagiátorství.

Fair Play
Všechny rukopisy budou recenzovány na základě svého intelektuálního obsahu, bez ohledu na věk, pohlaví, rasovou či etnickou příslušnost, zemi původu nebo politické smýšlení autorů.

Důvěrnost
U všech rukopisů zaslaných k recenznímu řízení se zachovává přísně důvěrný přístup – vedoucí redaktor/ka ani redakční tým nesmějí jakékoli informace o nich sdělovat nikomu jinému než příslušným autorům, určeným (potenciálním) recenzentům, popřípadě dalším redakčním poradcům.

Proti ghostwritingu
Akademická čest představuje základ dobré vzdělanosti – čtenáři by měli mít jistotu, že jim autoři textů předkládají výsledky své práce právě v souladu se zásadami transparentnosti, poctivosti a cti.
Vědecká etika i nejvyšší redakční standardy tedy vyžadují přísnou čistotu informací o všech osobách a institucích, které přispěly ke vzniku dané publikace (k jejím myšlenkám, obsahu, vytvoření, financování...). Uvedení úplných a nezkreslených údajů tohoto druhu není jen projevem řádné, zavedené akademické praxe, ale je také důkazem náležité společenské odpovědnosti.
Objevují se bohužel postupy, které toto pravidlo porušují. Jako ghostwriting bývá označován případ, kdy určitá osoba podstatnou měrou přispěla k dané publikaci, ale její spoluautorská účast není zveřejněna nebo její role není v publikaci uznána ani v rámci poděkování. A za guest (někdy také honorary) authorship – tedy „čestné autorství“ – se považuje situace, kdy příspěvek autora či spoluautora k publikaci byl minimální nebo žádný, a přesto je takto prezentován.
Redakční rada zavádí proti těmto praktikám následující opatření:

  1. Po autorech je požadováno, aby řádně uvedli a rozlišili použité příspěvky jiných autorů (jejich vztah k publikaci a povahu jejich přispění).
  2. Po autorech se dále vyžaduje, aby uvedli zdroje financování publikace a příspěvky od akademických výzkumných institucí, sdružení a jiných subjektů.
  3. Informace uvedené v bodech 1 a 2 by měly být poskytnuty v průvodním dopisu.
  4. Redakční rada zdokumentuje všechny případy porušování zásad vědecké etiky a uvědomí o nich příslušné subjekty a orgány.

Vícenásobné nebo souběžné publikování
Nabídnutý rukopis musí být prací dosud nepublikovanou a nesmí souběžně procházet recenzním řízením jinde. Souběžné zaslání rukopisu více než jednomu časopisu se považuje za neetické publikační chování a je nepřijatelné.

Uvádění zdrojů
Vždy se musí řádně přiznávat práce druhých. Autoři by rozhodně měli citovat publikace, které nějakým způsobem ovlivnily povahu předkládaného textu.

Zásadní chyby v publikovaných pracích
Narazí-li autor na významnou chybu nebo nepřesnost ve své vlastní publikované (k publikaci chystané) práci, je jeho povinností o tom bezodkladně informovat redaktora (nebo vydavatele) časopisu a spolupracovat s ním na stažení či opravě textu.

Autorská práva
V průběhu zasílání práce se po autorech vyžaduje souhlas s podmínkami licence Creative Commons Attribution NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0), která se na práci vztahuje, jestliže je následně její text v tomto časopisu zveřejněn.


Recenzenti

Rychlost
Pokud recenzent dospěje k názoru, že pro recenzování předloženého rukopisu není dostatečně kvalifikován nebo že nebude schopen recenzi provést v požadované lhůtě, musí neodkladně uvědomit redaktora a z recenzního řízení odstoupit.

Důvěrnost
S veškerými rukopisy přijatými k recenzování se musí zacházet jako s důvěrnými dokumenty. Nesmí být zpřístupněny jiným osobám, než je povoleno redaktory, ani se o nich s nikým jiným nesmí diskutovat.

Objektivita
Recenze jsou objektivní záležitostí, zabývat se osobní kritikou autora je nevhodné. Recenzenti své názory vyjadřují jasně a s podpůrnými argumenty.

Uvádění zdrojů
Recenzenti by měli být schopni určit ty zdroje publikované práce, které autoři necitovali. Proto tedy případné tvrzení, že ten či onen postřeh, odvození nebo argument již byly publikovány dříve, musí být doplněno příslušnou citací. Od recenzentů se přirozeně očekává, že upozorní redaktora na jakoukoli podstatnou podobnost nebo na překrývání posuzovaného rukopisu s jinými publikovanými pracemi, s nimiž jsou osobně obeznámeni.

Zveřejnění a střet zájmů
Informace nebo myšlenky nabyté při recenzním řízení zůstávají důvěrné a nesmí jich být využito k osobnímu prospěchu. Recenzenti nesmí posuzovat rukopisy v případech, kdy by mohlo dojít ke střetu zájmů – z důvodů konkurence, spolupráce nebo jiných vztahů či spojení s kterýmkoli z autorů, společností nebo institucí spjatých s danou prací.

Služba akademické obci
Za recenzní posudky nejsou vypláceny odměny.

Recenzní formulář ke stažení