Datum zveřejnění:

2.12.2023

DOI:

https://doi.org/10.21104/HD.2023.2.03

Abstrakt:

The author shares her personal, almost a quarter of a century long, experience
with genealogy and its teaching at the universities. As a student, she experienced “the
standard courses” where genealogy was given only a minimal space. She encountered
a very similar situation after becoming a university teacher at another university. After
few years of “standard” teaching, she started to try to change the perception of genealogy
as a kind of “leisure-time discipline”. And finally, during the last five years, she has begun
to turn her ideals into reality in the role of a guarantor of the Bachelor’s degree study
program of Historical Sciences at the Philosophical Faculty of the University of Hradec
Králové. She explains why – from her point of view – genealogy used to be marginalized
as an academic discipline and what the consequences have been.

Text článku

Reference

Collective. 1998. Slabikář a čítanka pro laické genealogy. Praha: ČGHSP.
Černý, V. 2018. Genealogie a historická demografie? Teoretické a praktické možnosti výzkumu sítě sociálních vztahů na příkladu jihočeské vesnice. Historická demografie, 42, 153–176.
Ebelová, I. 2003. Výuka archivnictví na katedře pomocných věd historických a archivnictví FF UK v Praze. Archivní časopis, 53 (3), 154–161.
Henning, E. 2005. Genealogie. In Oepen, J. (ed.), Historische Hilfswissenschaften. Stand und Perspektiven, 89–106, Köln – Weimar – Wien: Böhlau.
Hlaváček, I. – Kašpar, J. – Nový, R. 2002. Vademecum pomocných věd historických. Jinočany: H&H.  
Hlaváček, I. 2002, Genealogie. In Hlaváček, I. – Kašpar, J. – Nový, R. Vademecum pomocných věd historických, 141–154, Jinočany: H&H.  
Iggers, G. G. 2002. Dějepisectví ve 20. století. Praha: NLN.
Kasalický, V. – Lutonský, B. 1997. Německo-český slovník pro genealogy. Praha: ČGHSP.
Krejčíková, J. – Krejčík, T. 1987. Základy heraldiky, sfragistiky a genealogie.  Brno: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně.
Lutonský, B. – Černý, J. 1995. Latinsko-německo-český slovník nemocí, úrazů, příčin smrti a výrazů s nimi souvisejících. Praha: Ringier.
Mareš, J. 1996. Latinsko-český slovník pro genealogy. Praha: ČGHSP.
Nagy, P. – Ragač, R. 2010. Genealogické služby v minulosti a dnes. In Kontinuita a diskontinuita genealógie a heraldiky, 185–195, Martin: Biblioteca heraldica slovaca.
Nodl, M. 2007. Dějepisectví mezi vědou a politikou. Úvahy o historiografii 19. a 20. století. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury.
Pajtinka, Ľ. 2010. Prečo pátrať po svojej minulosti alebo o jednom projekte, ktorý zaujal mladých i tých skôr narodených. In Kontinuita a diskontinuita genealógie a heraldiky, 205–210, Martin: Biblioteca heraldica slovaca.
Rohr, Ch. 2015. Historische Hilfswissenschaften. Eine Einführung. Köln – Weimar – Wien: Uni-Taschenbücher.
Ryantová, M. 2011. Výuka archivnictví v České republice. Archivní časopis, 61 (2), 159–172.
Sekyrková, M. 2018. Z výuky pomocným vědám historickým a archivnictví v Praze. In Bláhová, M. – Holá, M. – Woitschová, K. (eds.), Pomocné vědy historické v současné historiografii a archivnictví, 16–30, Praha: Karolinum.
Szymański, J. 2008. Nauki pomocnicze historii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Vaněk, D. et al. 2016. Průvodce DNA testováním a genetickou genealogií. Praha: Forenzní DNA servis, s.r.o.
Vaněk, M. – Mücke, P. 2022. Třetí strana trojúhelníku. Teorie a praxe orální historie. Praha: Fakulta humanitních UK v Praze, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR.