Datum zveřejnění:

2.12.2023

DOI:

https://doi.org/10.21104/HD.2023.2.04

Abstrakt:

This study is a reflection on the possibilities for cooperation between the fields of historical demography and genealogy. The first part of the paper summarizes the development of genealogy as a discipline in the Czech context. The paper goes on to recapitulate theoretical and practical examples of the involvement of genealogy in historical-demographic research in western historiography, especially in the North American context. The paper then discusses Czech development from the 1960s to the present. The paper compares the possibilities of both approaches by introducing the creation of a database using the classical application of the method of family reconstitution, discussing its pitfalls and the characteristics of such research in the Czech context. The paper then presents the possibilities of applying genealogical approaches and evaluations the situations in which applying such approaches is most appropriate.

Text článku

Reference

Berrová, P. 2006. Z historie sčítání lidu (1754–1910). Demografie, 48, 274–277.
Černý, V. 2015. Aktuální genealogické programy a jejich přínos pro historickou demografii (diskusní příspěvek). Historická demografie, 39, 105–122.
Černý, V. 2018. Genealogie a historická demografie? Teoretické a praktické možnosti výzkumu sítě sociálních vztahů na příkladu jihočeské vesnice. Historická demografie, 42, 153–176.
Černý, V. 2019. Dědicové a jejich sourozenci. Sonda do poměrů selských rodin, Protivínsko (1780–1830). České Budějovice: Dissertation. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Filozofická fakulta.
Černý, V. 2021a. Dědicové a jejich sourozenci. Sonda do sňatečnosti mužů a žen ze selských rodin, Protivínsko 1780–1830. Historická demografie, 45, 19–66.
Černý, V. 2021b. Genealogie v historické demografii. Vývoj a výhody jednoho metodologického spojení. Genealogické a heraldické listy, 41 (4), 16–21.
Davídek, V. 1941. Staré usedlé rody selské v Čechách, příloha ČRSČ. Časopis rodopisné společnosti československé v Praze, 13(6), 37–170.
Desjardin, B. – Beauchamp, P. – Légaré, J. 1977. Automatic Family Reconstitution: The he French-Canadian Seventeenth-Century Experience. Journal of Family History, 2(1), 56–76.
Dillon, L. et al. 2018. The Programme de recherche en démographie historique: past, present and future developments in family reconstitution. The History of the Family, 23, 20–53.
Dyke, B. – Morrill, W.T. (eds.) 1980. Genealogical Demography. New York: Academic Press.
Fertig, G. – Guzzi-Heeb, S. (eds.) 2021. Genealogien. Zwischen populären Praktiken und akademischer Forschung. Jahrbuch für Geschichte des ländlichen Raumes/
Rural History Yearbook 18. Innsbruck – Wien: Studienverlag.
Fleury, M. – Henry, L. 1956. Des registres paroissiaux à l’historie de la population. Manuel de dépouillement et d‘exploitation de l‘état civil ancien. Paris: Ined Éditions.
Grulich, J. – Skořepová, M. 2015. Rodinná kontinuita a venkovské hospodářství. Držba poddanských usedlostí v 17. až 19. století jako historiografický problém, Český časopis historický, 113, 50–75.
Grulich, J. 2002. Historická demografie a dějiny rodiny v Evropě a v České republice po roce 1950. Historická demografie, 26, 123–146.
Grulich, J. 2018. Migrační strategie. Město, předměstí a vesnice na panství České Budějovice ve druhé polovině 18. století. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích.
Henripin, J. 1954. La population canadienne au début du XVIIIe siècle. Nuptualité, fécondité, mortalité infantile. Paris: Ined Éditions.
Henry, L. 1956. Anciennes familles genevoises. Etude démographique: XVIe–XXe siècle. Paris: Presses universitaires de France.
Hlaváček, I. – Kašpar, J. – Nový, R. 2004. Vademecum pomocných věd historických. Praha: H + H Vyšehradská.
Hollingsworth, T. H. 1964. The Demography of the British Peerage. Supplement to Population Studies XVIII/2. London: Population Investigation Committee; London School of Economics.
Honc, J. 1969. Populační vývoj šesti generací 125 českých panských rodů v letech 1502–1794. Historická demografie, 3, 20–51.
Honc, J. 1976. Možnosti a cíle české kvantitativní genealogie a heraldiky. Genealogické a heraldické listy, 4 (1), 1–13.
Honc, J. 1986. Příklad spolupráce francouzské genealogie a demografie. In Müller, K. (ed.), Sborník příspěvků z III. setkání genealogů a heraldiků, 67–79, Ostrava: Klub genealogů a heraldiků Ostrava; DK ROH VŽSKG.
Honcová, J. 1984. K metodě genealogického studia zemědělských rodin v českých zemích za kapitalismu a socialismu. In Müller, K. (ed.), II. setkání genealogů a heraldiků. Ostrava 15.–16. 10. 1983. Sborník příspěvků, 76–79, Ostrava: Klub genealogů a heraldiků Ostrava při DKP Vítkovíc.
Choisy, A. 1947. Généalogies genevoises. Familles admises à la bourgeoisie avant la Réformation. Genève: A. Kundig.
Janáková Kuprová, B. 2020. Obyvatelstvo na středočeském panství Škvorec od poloviny 18. do konce 19. století. Poznatky získané propojením tradičních a pokročilých metod historické demografie a metod historické sociologie. Praha: Dissertation. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta.
Kasakoff, A. B. – Adams, J.W. 1995. The Effect of Migration on Ages at Vital Events: A Critique of Family Reconstitution in Historical Demography. European Journal of Population, 11, 199–242.
Klapisch-Zuber C. 2000. L‘ombre des ancêtres. Essai sur l’imaginaire médiéval de la parenté. Paris: Fayard.
Kuprová, B. 2014. Využívání genealogických programů v historické demografii. Případová studie: panství Škvorec na přelomu 18. a 19. století. Historická demografie, 38, 157–177.
Marečková, M. 2004. Příručka praktické genealogie. Jak sestavit rodokmen. Praha – Litomyšl: Paseka.
Maur, E. 1968. Na okraj francouzských metod historickodemografického bádání. Historická demografie, 2, 72–83.
Maur, E. 1972. Vývoj matričního zápisu v Čechách. Historická demografie, 6, 40–58.
Maur, E. 1974. Historická demografie a genealogie. Genealogické a heraldické listy, 3(4), 4–7.
Maur, E. 1978. Základy historické demografie. Praha: SPN.
Maur, E. 1996. Das bäuerliche Erbrecht und die Erbschaftpraxis in Böhmen im 16.–18. Jahrhundert. Historická demografie, 20, 93–118.
Maur, E. 2006. Jaroslav Honc a česká historická demografie. Genealogické a heraldické listy, 26(2), 55–59.
Maur, E. 2013. Historická demografie a dějiny rodiny v raném novověku. In Šedivá Koldinská, M. – Cerman, I. (eds.), Základní problémy studia raného novověku, 559–582, Praha: NLN.
Melkesová, M. 2008. Církevní matriky českých zemí v pozornosti badatelů. Historická demografie, 32, 5–56.
Müller, K. (eds.) 2015. Sborník příspěvků z III. setkání genealogů a heraldiků. Ostrava: Klub genealogů a heraldiků Ostrava; DK ROH VŽSKG.
Nekvapil Jirásková, Š. 2019. Protoindustriální společnost. Populační chování a životní strategie venkovského obyvatelstva severovýchodních Čech v 18. a 19. století. Pardubice: Univerzita Pardubice.
Nekvapil, L. 2020. Čelední služba: právní, sociální a ekonomické aspekty. Pardubice: Univerzita Pardubice.
Palát, J. 1989. Dělnické dynastie z Vítkovic. Průvodce výstavou „Člověk – tvůrce tradic Vítkovických železáren 1828–1988“. Ostrava – Vítkovice: Vítkovické železárny a strojírny Klementa Gottwalda.
Palivec, V. 1941. Genalogie a genografie. Rodokmen, 1 (1), 1–3.
Pánek, T. 2018. Nacionální ukotvení rodopisného bádání v českých zemích 1918–1948 (se zvláštním zřetelem na období druhé republiky a nacistické okupace). Historia Olomucensia. Sborník prací historických, 54, 185–221.
Plichta, J. 1997. K počátkům organizované heraldiky a genealogie v Brně. Genealogické a heraldické informace, 17 (2), 3–7.
Polišenský, J. 1974. Genealogie, rodopis v její dnešní podobě. Genealogické a heraldické listy, 3 (1), 3–7.
Ruggles, S. 1999. The Limitations of English Family Reconstitution: English Population History from Family Reconstitution 1580–1837. Continuity and Change, 14, 105–130.
Schlumbohm, J. 2021. Familienrekonstitution avant la lettre. Volksgenealogie und historische Demographie im Kontext von völkischer Wissenschaft, Rassenkunde und Rassenpolitik. In Fertig, G. – Guzzi-Heeb, S. (eds.), Genealogien. Zwischen populären Praktiken und akademischer Forschung. Jahrbuch für Geschichte des ländlichen Raumes, Rural History Yearbook, 18, 106–136, Innsbruck – Wien: Studienverlag.
Skořepová, M. 2016. Kmotrovství jako badatelský problém. K sociálním dějinám raného novověku a 19. století. Český časopis historický, 114, 64–88.
Srb, J. 1969. Využití rodopisné studie pro historickou demografii. Demografie, 11, 125–131.
Tlamsová, H. – Černý, V. 2019. Okolnosti uzavírání sňatků „světských“ osob od konce 18. do první třetiny 20. století. Historická demografie, 43, 67–99.
Tlamsová, H. 2020. Lexikon světem jdoucích. (A–K). Brno: PhDr. Ivo Sperát.
Tlamsová, H. 2021. Hodno obdivu nebo cejchem kriminálního živlu? Z historie příjmení a volby křestních jmen „světských“. Studia ethnologica pragensia, 1, 46–56.
Tlamsová, H. 2022. Lexikon světem jdoucích. (L–Ž). Brno: PhDr. Ivo Sperát.
Velková, A. 2018. Historická demografie na 11. sjezdu českých historiků. Historická demografie, 42, 245–246.
Vošta, K. 2019. 90 let od vzniku Rodopisné společnosti československé. Genealogické a heraldické listy, 39 (2), 54–55.